انسانيت

وای بر انسانیت! وای بر آزادگی ! کجاست انسان دوستی؟

حتماًکشتن۲۲کودک جزو انسان دوستی است!!!!

این کار به جز وحشی گری اسم دیگری دارد؟

خراب کردن پناهگاه چه توجیهی دارد؟

هر جور که نگاه کنیم این کار وحشیانه است و بدون توجیه

مرگ بر تفکر صهیونیسم!!!!

/ 2 نظر / 10 بازدید
محمد رضا

سلام پسر جان اون عکست منو کشته. چهار تا شويد روی چونه ات را دو دستی چسبيده ای که چه بشود؟ نمی خوای فکر کنی؟ نمی خوای فکر کنی؟

خ

هراران بار مرگ بر صهیونیسم